لوگوی کاردون

سرد نکردن بالای یخچال فریزر

در اینجا در مورد دلایل سرد نشدن بخش بالایی یخچال و فریزر صحبت می کنیم