لوگوی کاردون

وبلاگ کاردون

سیستم صوتی ال جی
سینما خانگی

چگونگی تعمیر سیستم صوتی ال جی

چرا باندهای عقب با سیم سینما خانگی ال جی صدا ندارد؟ در زمانی که باندهای عقب با سیم صدا ندارند، نیاز به فعال نمودن باندها به صورت مجازی است. ممکن است قطعی صدا از سینما خانواده مربوطه باشد. دکمه مربوطه را بزنید تا صدا از باندها پخش شود. معمولا در یکی از با تغییر این موارد صدا از باندها پخش خواهد شد. Matrix – Bass و Nat Plusحالات در حالت

ادامه مطلب